PRIVACYVERKLARING

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Wij hechten groot belang aan naleving van de privacyvoorschriften. Het doel van deze privacyverklaring is, u als gebruiker van de website te informeren over aard, omvang en doeleinde van de verwerking van
persoonsgegevens alsmede uw rechten, voor zover u geldt als betrokkene in de zin van artikel 4 punt 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming. In onderstaande privacyverklaring is reeds rekening gehouden met de veranderingen die gelden op grond van
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25-05-2018 in werking is getreden. Tegelijkertijd wordt door middel van deze verklaring tevens voldaan aan de tot dusverre geldende eisen van § 13 van de Duitse telemediawet.

 


1. Verwerkingsverantwoordelijke

Deze website en de aangeboden dienstverlening worden door

H. von Gimborn GmbH
Albert-Einstein-Str. 6
46446 Emmerich am Rhein
Duitsland

Tel.: +49 2822 964-0
E-Mail: info@gimborn.de
Website: www.gimborn.eu

Directeur: Jordi Queralt

beheerd.

 

2. Algemeen

De website is zo ontwikkeld dat zo weinig mogelijk gegevens van u worden verzameld. In principe is een bezoek aan onze website mogelijk zonder dat persoonsgegevens bekend worden gemaakt. Pas als u beslist dat u gebruik wilt maken van bepaalde diensten (bijv. gebruik van het contactformulier) is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Daarbij zorgen wij er altijd voor dat uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met een rechtsgrond of een door u gegeven toestemming worden verwerkt. Wij houden ons aan de regelingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25-05-2018 van kracht is alsmede de geldende nationale voorschriften zoals de Duitse wet inzake gegevensbescherming, de Duitse telemediawet en andere specifieke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 

3. Definities

De in deze privacyverklaring gebruikte begrippen hebben overeenkomstig de AVG de
volgende betekenis:

“persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (verder “de betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

“verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

“beperken van de verwerking”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;

“pseudonimisering”:het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;

“verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

“verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

“ontvanger”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het desbetreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;

“derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

“toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

 

4. Toestemming

Gedeeltelijk verzamelen wij tijdens uw bezoek aan onze website bepaalde persoonsgegevens waarvoor wij uw toestemming nodig hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval als u via ons contact- of persformulier een bericht voor ons opstelt.

Toestemmingsverklaring

Door het gebruik van de door ons beschikbaar gestelde formulieren geeft u ons toestemming de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens te verzamelen en overeenkomstig deze privacyverklaring te verwerken. Deze toestemming kunt u te allen tijde door middel van een overeenkomstige verklaring jegens ons voor de toekomst intrekken. Wij wijzen u echter op het feit dat u zonder uw toestemming geen gebruik meer kunt maken van onze diensten. Om uw toestemming in te trekken kunt u gebruikmaken van bovenstaande contactmogelijkheden (u wordt verzocht in dit geval uw naam, e-mailadres en postadres te vermelden).

5. Gebruiksdoel en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die voor het starten, de uitvoering of de afwikkeling van onze dienstverlening noodzakelijk zijn verwerken wij op basis van de rechtsgrond als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder b) AVG. Voor zover wij in het kader van de verwerking van gegevens gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners, vindt de verwerking plaats op basis van de rechtsgrond als bedoeld in artikel 28 AVG.

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden door ons verzameld, verwerkt en gebruikt:

Doel van de gegevensverwerking Rechtsgrond voor de
gegevensverwerking (“Waarvoor
is de gegevensverwerking
nodig?”)
Het opnemen van contact en daarmee samenhangende correspondentie Op basis van uw toestemming
Behandeling van uw verzoek en eventueel door u gewenste verdere advisering Op basis van uw toestemming
De garantie dat onze website zo effectief en aantrekkelijk mogelijk aan u wordt gepresenteerd (bijv.
door geanonimiseerde analyse), en wij deze verderkunnen optimaliseren.
Op grond van gerechtvaardigde belangen
Technische realisatie van ons aanbod Op grond van gerechtvaardigde belangen
Deelname aan acties zoals loterijen of fotowedstrijden Op basis van uw toestemming

 

6. Verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend als u deze bewust vrijwillig beschikbaar stelt, bijv. door middel van het invullen van een formulier of het versturen van een e-mail.

In het kader van de beschikbare formulieren betreft het vooralsnog de volgende gegevens:

Algemene contactgegevens:

 • naam
 • e-mailadres
 • bericht

Persaanvragen:

 • naam
 • e-mailadres
 • bericht

De door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens en de inhoud daarvan blijven uitsluitend bij ons en de aan ons gelieerde bedrijven. Uw gegevens worden uitsluitend voor de onder punt 5 vastgelegde doeleinden bewaard en verwerkt. Voor ieder ander gebruik is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Hetzelfde geldt voor de overdracht en doorgifte van uw gegevens aan derden.

7. Algemene logfiles

Door de webserver worden tijdelijk de verbindingsgegevens van de aanvragende computer (IP-adres), onze pagina’s die door u worden bezocht, de datum en de duur van uw bezoek, de identificatiegegevens van het gebruikte browser- en besturingssysteem, de website vanaf welke u ons heeft bezocht en het succesvol ophalen van gegevens in logbestanden (logfiles) bewaard. Het technische beheer van de websites en de anonieme statistische verzameling van
gegevens maken het mogelijk het bezoek aan het aanbod van H. von Gimborn GmbH te analyseren, en tevens analyses uit te voeren met het doel om het niveau van de gegevensbescherming en -beveiliging binnen ons bedrijf verder te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te kunnen waarborgen ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens.

De gegevens van de logfiles van de server worden gescheiden van alle door u vermelde persoonsgegevens opgeslagen.

Behoudens eventuele wettelijke bewaarplichten wissen of anonimiseren wij uw IP-adres nadat u onze website heeft verlaten.

 

8. Cookies

Gebruik van cookies

Op onze website wordt door het gebruik van zogenaamde browsercookies informatie verzameld en bewaard.

Wat zijn cookies?

Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens voor de uitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvandaan de cookiegegevens zijn verzonden alsmede informatie over de ouderdom van de cookie en een alfanumerieke identificatiecode.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies bieden onze systemen de mogelijkheid om het apparaat van de gebruiker te herkennen en eventuele voorinstellingen onmiddellijk beschikbaar te maken. Zodra een gebruiker het platform bezoekt wordt op de harde schijf van de computer van de gebruiker een cookie geplaatst. Cookies helpen ons onze website te verbeteren en u een betere en nog meer op uw behoeften afgestemde service te kunnen aanbieden. Zij bieden ons de mogelijkheid uw computer c.q. uw (mobiele) eindapparaat te herkennen als u terugkeert op onze website, en hierdoor:

 • informatie over uw favoriete activiteiten op de website te bewaren en zo onze website af te stemmen op uw individuele interesses;
 • de snelheid waarmee uw aanvragen worden afgehandeld te verhogen.

Wij werken samen met diensten van derden die ons helpen het internetaanbod en de website voor u interessanter te maken. Om deze reden worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van deze partnerbedrijven (derde-aanbieders) op uw harde schijf geplaatst. Dit betreft cookies die na een bepaalde vaste tijd automatisch worden gewist.

Hieronder volgt een overzicht van de cookies die door ons worden geplaatst:

Naam
van de
cookie
Cookies van de
eerste aanbieder of
cookie van een
derde-aanbieder?
Bij cookie van een
derde-aanbieder:
Wie is de
veroorzaker?
Omschrijving/functie Standaardbewaartijd
_ga Eerste aanbieder
.gimdog.info
Statistische doeleinden – Met deze cookie kunnen wij het aantal
bezoeken tellen en toegangsbronnen achterhalen om de prestaties
van de website vast te stellen en te verbeteren. Zij laten zien welke
pagina’s het populairst zijn, welke pagina’s het minst worden bezocht,
en hoe de bezoekers op de website surfen. Alle informatie die door
deze cookies wordt verzameld, wordt samengevoegd en is daarom anoniem.
727 dagen
_gat Eerste aanbieder
.gimdog.info
Wordt door Google Analytics gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen. Sessie
_gid Eerste aanbieder
.gimdog.info
Statistische doeleinden – Met deze cookie kunnen wij het aantal
bezoeken tellen en toegangsbronnen achterhalen om de prestaties
van de website vast te stellen en te verbeteren. Zij laten zien welke
pagina’s het populairst zijn, welke pagina’s het minst worden bezocht,
en hoe de bezoekers op de website surfen. Alle informatie die door
deze cookies wordt verzameld, wordt samengevoegd en is daarom anoniem.
1 dag
lang Eerste aanbieder
.gimdog.info
Bewaart de door de gebruiker gekozen taalversie van een website. 1 jaar
catAccCookies Eerste aanbieder
.gimdog.info
Wordt gebruikt door de website om te registreren of de melding dat toestemming is gegeven voor het gebruik van cookies, gesloten is. 1 maand
_fbp Eerste aanbieder
.gimdog.info
Wordt gebruikt door Facebook om een reeks reclameproducten te tonen, bijvoorbeeld realtime aanbiedingen van derde-adverteerders. 3 maanden
fr Derde-aanbieder
.facebook.com
Wordt gebruikt door Facebook om een reeks reclameproducten te tonen, bijvoorbeeld realtime aanbiedingen van derde-adverteerders. 3 maanden

 

Kan ik bepalen of cookies worden gebruikt?

Als u niet wilt dat browsercookies worden gebruikt, kunt u uw browser zo instellen dat de opslag van cookies niet wordt geaccepteerd. Houd er rekening mee dat u in dit geval evt. slechts in beperkte mate of helemaal geen gebruik kunt maken van onze website. Als u alleen onze eigen cookies, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt u in uw browser de instelling “Cookies van derde-aanbieders blokkeren” kiezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van cookies van derden.

9. Opname van diensten en content van derden

Onze website maakt gebruik van content, diensten en verrichtingen van andere aanbieders. Dat zijn bijvoorbeeld video’s die door YouTube of kaarten die door Google Maps beschikbaar worden gesteld. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens in de browser van de gebruiker kunnen worden opgeroepen en weergegeven, is doorgifte van uw IP-adres vereist. De aanbieders (verder “derde-aanbieders” genoemd) zien dus het IP-adres van de desbetreffende gebruiker.

Ook als wij ons inspannen om uitsluitend gebruik te maken van de diensten van derde-aanbieders die het IP-adres alleen nodig hebben om content te kunnen leveren, hebben wij geen invloed op de mogelijke opslag van het IP-adres. In dit geval wordt uw IP-adres onder meer opgeslagen voor statistische doeleinden. Voor zover de opslag van uw IP-adres aan ons wordt meegedeeld, stellen wij u daarvan in kennis.

 

Source/bron Omschrijving
fonts.googleapis.com Schrift (Iconic Font and CSS toolkit)
fonts.gstatic.com Schrift (Iconic Font and CSS toolkit)
google-analytics.com Google Analytics
maps.googleapis.com API zur Standortbestimmung
maxcdn.bootstrapcdn.com Bootstrap CDN = public content delivery network

Gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt “cookies". Dat zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De met behulp van cookies verkregen informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgegeven aan een server van Google en daar opgeslagen. Deze server bevindt zich in de regel in de USA.

Het plaatsen van cookies van Google Analytics vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder f) AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om ons webaanbod en evt. ook onze reclame te optimaliseren.

Wij maken gebruik van Google Analytics in combinatie met de functie IP-anonimisering. Hierdoor is gewaarborgd dat Google uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór doorgifte aan de USA verkort. In bepaalde uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres door Google doorgegeven aan een server in de USA en daar verkort. Google gebruikt deze informatie in onze opdracht om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten met betrekking tot activiteiten op de website op te stellen, en overige aan het gebruik van de website en internet gekoppelde diensten aan ons te verlenen. Het door Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het plaatsen van cookies door uw webbrowser blokkeren. In dit geval is het echter mogelijk dat u van bepaalde functies van onze website slechts beperkt gebruik kunt maken. De registratie van gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website, inclusief uw IP-adres, met aansluitende verwerking door Google kan eveneens worden geblokkeerd. Dit is mogelijk door de via onderstaande link bereikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Details met betrekking tot de omgang met gegevens van gebruikers door Google Analytics zijn te vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Om volledig te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van gegevensbescherming hebben wij met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Onze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Met behulp van deze functie kunnen rapporten worden opgesteld met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van onze pagina’s. Deze gegevens zijn afkomstig uit op de interesses afgestemde reclame van Google en bezoekersgegevens van derde-aanbieders. Toewijzing van de gegevens aan een bepaalde persoon is niet mogelijk. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen. Dit is mogelijk via de weergave-instellingen in uw Google-account, of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het
algemeen blokkeren, zie de toelichting onder “Bezwaar tegen de registratie van gegevens”.

Eventueel kunt u de registratie door Google Analytics ook blokkeren door het plaatsen van een zgn. “opt-out cookie”, die wordt geplaatst door hier te klikken. Als u de cookies in uw browser wist, moet u vervolgens opnieuw op deze link klikken.

De privacyverklaring van Google is te vinden op: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Gebruik van Google Maps

Voor de integratie en weergave van kaartcontent maakt onze website gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Door het oproepen van een pagina met een geïntegreerde kaart van Google Maps wordt uw IP-adres geregistreerd. Deze informatie wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt ook bij Google bekend als u geen gebruikersaccount heeft en dus ook niet op dit account heeft ingelogd. Als u bent ingelogd op uw gebruikersaccount kan Google uw surfgedrag rechtstreeks toevoegen aan uw persoonlijke profiel. Door tevoren uit te loggen kunt u dit voorkomen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze overdracht van gegevens.

Wij gebruiken Google Maps voor een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod en een betere vindbaarheid van de plaatsen die door ons op de website worden genoemd. Dit geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

Details met betrekking tot de omgang met gegevens van gebruikers zijn te vinden in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Gebruik van YouTube

Voor de integratie en weergave van videocontent maakt onze website gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. De aanbieder van het videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als een pagina met geïntegreerde YouTube-plugin wordt opgeroepen, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Hierdoor weet YouTube welke pagina’s van onze website door u zijn opgeroepen.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks toevoegen aan uw persoonlijke profiel. Door tevoren uit te loggen kunt u dit voorkomen.

Wij gebruiken YouTube voor een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

Details met betrekking tot de omgang met gegevens van gebruikers zijn te vinden in de privacyverklaring van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Gebruik van de Google AJAX Search API

Onze website maakt gebruik van de AJAX Search API van Google. De aanbieder daarvan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

De Google AJAX Search API kan JavaScript-codes laden. Als u gebruikmaakt van het zoekveld op deze website, worden gegevens doorgegeven aan Google. Van toepassing zijn de privacybepalingen van Google, die zijn te vinden op: https://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/.

Als u JavaScript heeft ingeschakeld in uw browser en geen JavaScript-blokker heeft geïnstalleerd, is de doorgifte van persoonsgegevens aan Google mogelijk. Als u een JavaScript-blokker voor uw webbrowser installeert, kunt u de uitvoering van Javascript-codes volledig blokkeren.

Gebruik van DoubleClick

Onze website maakt gebruik van de online marketing tool DoubleClick by Google. De aanbieder daarvan is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

DoubleClick maakt gebruik van cookies om voor de gebruikers relevante advertenties te tonen, prestatierapporten te optimaliseren, of te voorkomen dat gebruikers meermaals dezelfde advertenties te zien krijgen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen op uw eindapparaat. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser worden getoond, zodat kan worden voorkomen dat advertenties meerdere keren worden getoond. Optimale marketing ten aanzien van onze website geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

Daarnaast helpen Cookie-ID’s DoubleClick om zogenaamde conversies met betrekking tot advertentieverzoeken vast te leggen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een DoubleClick-advertentie ziet en op een later tijdstip met dezelfde webbrowser op de website van de aanbieder overgaat tot aankoop. Volgens Google wordt door DoubleClick-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld.

Door de gebruikte marketingtool brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de server van Google. Op de omvang en het gebruik van de gegevens die door deze tool voor Google worden verzameld hebben wij geen invloed. Volgens onze actuele kennis kan Google via DoubleClick zien welke gedeelten van onze website u heeft bezocht, of op welke advertentie van ons u heeft geklikt. Als u bent ingelogd op uw Google-account kan Google het bezoek aan onze website aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bent ingelogd kan niet worden uitgesloten dat de aanbieder uw IP-adres vaststelt en bewaart.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken en blokkeren. Zo heeft u onder meer de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen tracking. Als u cookies uitschakelt, kan dit een beperkte functionaliteit van onze website tot gevolg hebben.

Google is gecertificeerd voor de Europees-Amerikaanse overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”. Deze overeenkomst dient tot waarborging van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau.

Details met betrekking tot de gegevensbeschermingsbepalingen van DoubleClick by Google zijn te vinden op: http://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van Hotjar

Onze website maakt gebruik van 'Hotjar', een webanalysedienst van Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (verder 'Hotjar' genoemd). In dit verband worden onder meer cookies, dat zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het buffergeheugen van uw webbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen, en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken, alsmede een zgn. trackingcode toegepast. Hoe lang de toegepaste cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat, varieert van een korte periode (bijv. alleen tijdens uw bezoek) tot maximaal 365 dagen. De in dit verband verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar een server van Hotjar in Ierland en daar bewaard. Met behulp van de toegepaste trackingcode wordt de volgende informatie verzameld:

specifieke gegevens die worden verzameld door uw eindapparaat en uw webbrowser:

IP-adres van uw eindapparaat (in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen), e-mailadres inclusief uw voor- en achternaam, voor zover deze gegevens door u via onze website aan ons beschikbaar zijn gesteld, beeldschermformaat van uw eindapparaat, type apparaat en browserinformatie, geografische gegevens (alleen land), taal voor weergave van onze website, gebruikersinteracties, muiscommando's (beweging, positie en klikken), toetsenbordinvoer.

Daarnaast worden loggegevens verzameld die bij gebruik van Hotjar automatisch door onze server worden gebruikt:

verwijzend domein, bezochte websites, geografische gegevens (alleen land), taal voor weergave van onze website, datum en tijdstip van toegang.

Hotjar gebruikt deze informatie voor het analyseren van uw gebruik van onze website, het opstellen van rapporten over het gebruik, en dienstverlening in verband met de analyse van onze website.

In het kader van de dienstverlening maakt Hotjar ook gebruik van diensten van derden (bijv. Google Analytics en Optimizely). Deze derden kunnen informatie die in het kader van uw bezoek aan onze website door uw browser wordt doorgestuurd (evt. ook uw IP-adres), bewaren of anderszins verwerken.

Onze website gebruikt Hotjar om het gebruik van onze website alsmede specifieke functies en aanbiedingen te analyseren, zodat we uw gebruiksbeleving voortdurend kunnen verbeteren. Door statistische analyse van het gebruikersgedrag kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker aantrekkelijker maken. Daarbij betreft ons gerechtvaardigde belang de verwerking van bovengenoemde gegevens door de geselecteerde derde-aanbieder. Rechtsgrond is artikel 6 lid 1 zin 1 onder f AVG.

Vanzelfsprekend kunt u de plaatsing van cookies voorkomen door aanwezige cookies te wissen en de opslag van cookies in de instellingen van uw webbrowser te deactiveren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van onze website. U kunt voorkomen dat uw gegevens door Hotjar worden verzameld, door op de volgende gelinkte website een opt-out-cookie te plaatsen: https://www.hotjar.com/opt-out.

Wij wijzen u erop dat deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert.

Verdere informatie over het gebruik van uw gegevens door Hotjar, mogelijke instellingen, mogelijkheden om bezwaar te maken en gegevensbescherming is te vinden op de volgende website van Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy

10. Algemene opmerkingen met betrekking tot de aanwezigheid op sociale netwerken

Om ons bedrijf zo goed mogelijk te kunnen presenteren, met u als gebruiker, klant of belangstellende te kunnen communiceren en u te kunnen informeren over de door ons aangeboden dienstverlening, zijn wij ook aanwezig op sociale netwerken.
U vindt ons op de volgende platformen c.q. sociale netwerken:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

Het gebruik van sociale netwerken heeft tot gevolg dat gegevens buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. Een
gegevensbeschermingsniveau dat gelijkwaardig is aan het gegevensbeschermingsniveau in de EU kan niet in alle landen buiten de EU worden gegarandeerd.
In dit verband kunnen voor u als gebruiker risico’s ontstaan indien de doorgegeven gegevens worden verwerkt in zgn. derde landen waar geen sprake is van een adequaat gegevensbeschermingsniveau.

Hierdoor wordt de uitoefening van bekende gebruikersrechten bemoeilijkt. Bovendien is het in dit geval mogelijk dat uw gegevens door de aanbieder in een derde land niet in uw belang worden verwerkt.

Voor zover aanbieders uit de USA op grond van het zgn. Privacy Shield-verdrag – een verdrag ten behoeve van gegevensbescherming tussen de USA en de EU – zijn gecertificeerd, zijn deze aanbieders verplicht zich te houden aan de gegevensbeschermingsnormen van de EU.

De verwerkingsdoeleinden van de sociale netwerken komen in de regel niet overeen met onze verwerkingsdoeleinden. Meestal worden de gegevens die van u worden verzameld op sociale netwerken verwerkt ten behoeve van marktonderzoek, reclame en het opstellen van gebruikersprofielen om gepersonaliseerde reclame aan te kunnen bieden (bijv. Facebook, Google etc.).

Om dit te realiseren wordt gebruikgemaakt van cookies die het gebruiksgedrag registreren, op basis waarvan een gebruikersprofiel kan worden opgesteld. Bij Facebook wordt tevens een gebruikersprofiel opgesteld van personen die niet beschikken over een geregistreerde account bij Facebook.

Een concrete opsomming van de doeleinden van de verwerking van gebruikersgegevens is

opgenomen in de privacy policy van de desbetreffende aanbieder. Door middel van overeenkomstige instellingen in uw gebruikersaccount kunt u de profielvorming in ieder geval in een bepaalde mate beperken. Hoe u dit precies doet, kunt u lezen in de privacy policy van de desbetreffende aanbieder.


Facebook Fanpage

Bij uw bezoek aan onze Facebookpagina registreert Facebook onder meer uw IP-adres en verdere informatie die in de vorm van cookies op uw pc aanwezig is. Deze informatie wordt gebruikt om aan ons als exploitant van de Facebookpagina’s statistische informatie over het gebruik van de Facebookpagina ter beschikking te stellen. Nadere informatie hierover wordt via de volgende link door Facebook beschikbaar gesteld: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights .

Aan de hand van de doorgegeven statistische informatie kunnen wij geen conclusies trekken met betrekking tot afzonderlijke gebruikers. Wij maken uitsluitend gebruik van deze informatie om tegemoet te kunnen komen aan de interesses van onze gebruikers, onze online-aanwezigheid voortdurend te verbeteren en de kwaliteit daarvan te borgen.

Wij verzamelen uw gegevens via onze fanpage uitsluitend om communicatie en interactie met ons mogelijk te maken. Daarbij worden in de regel uw naam, de inhoud van berichten en commentaren en de “openlijk” door u beschikbaar gestelde profielinformatie verzameld.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang bij effectieve informatieverschaffing aan de gebruikers en effectieve communicatie met de gebruikers conform artikel 6 lid 1 onder f) AVG. Indien u als gebruiker aan de desbetreffende aanbieder van een sociaal netwerk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, is de rechtsgrond voor de verwerking gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder a) en artikel 7 AGV.

Vanwege het feit dat de eigenlijke verwerking van uw gegevens plaatsvindt door de aanbieder van het desbetreffende sociale netwerk, zijn onze toegangsmogelijkheden tot uw gegevens beperkt. Alleen de aanbieder van het desbetreffende sociale netwerk is gerechtigd tot volledige toegang tot uw gegevens. Om deze reden kan een dergelijke aanbieder rechtstreeks passende maatregelen nemen en implementeren, om u de mogelijkheid te bieden uw
gebruikersrechten (verzoek om informatie, verzoek om wissing, bezwaar etc.) uit te oefenen. Het is derhalve het effectiefst om overeenkomstige aanspraken rechtstreeks tegenover de desbetreffende aanbieder te doen gelden.

Mocht u desondanks hulp hierbij nodig hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Onderstaand vindt u een gedetailleerd overzicht van de gegevensverwerking door de
aanbieders en de mogelijkheden die zij bieden om bezwaar te maken (zgn. opt-out) via de desbetreffende links naar de websites van de aanbieders:

 

10.1     Gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc.

Onze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 'Google'). Wij gebruiken deze dienst voor het analyseren van het gedrag en de interessen van bezoekers.

Voor de analyse van het websitegebruik, die de basis vormt voor het samenstellen van de op de interessen afgestemde advertenties, maakt Google gebruik van cookies.

Met behulp van deze cookies worden gegevens over uw bezoek aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website verzameld. Er worden geen persoonsgegevens van de bezoekers van de website bewaard. Als u hierna een andere website binnen het Google Display-netwerk bezoekt, worden advertenties getoond die zeer waarschijnlijk afgestemd zijn op eerder door u opgeroepen producten en informatie.

In dit verband worden uw gegevens eventueel doorgestuurd naar de USA. Op de doorgifte van gegevens aan de Verenigde Staten is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing.

De verwerking is conform artikel 6 lid 1 onder f van de AVG gebaseerd op het gerechtvaardigde belang de bezoekers van de website doelgericht aan te spreken met reclame, doordat aan bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op de specifieke interessen afgestemde advertenties worden getoond als zij andere websites binnen het Google Display-netwerk bezoeken.

U heeft te allen tijde het recht om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen deze op artikel 6 lid 1 onder f van de AVG gebaseerde verwerking van persoonsgegevens die u betreffen.

Daarnaast kunt u het gebruik van cookies door Google altijd deactiveren door de volgende link te volgen en de daar beschikbaar gestelde plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.

Een alternatief is het gebruik van cookies door derde-aanbieders te deactiveren door de deactiveringspagina van het initiatief voor netwerkreclame (Network Advertising Initiative) op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen, en de daar vastgelegde informatie met betrekking tot een opt-out toe te passen.

Verdere informatie over Google Remarketing en de verwerking van gegevens (privacyverklaring) is te vinden op: https://www.google.com/privacy/ads/.

 

10.2     Gebruik van Google Adwords conversion tracking

Onze website maakt gebruik van het online-advertentieprogramma 'Google AdWords' en in dit verband tevens van conversion tracking (analyse van bezoekersacties).

Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 'Google').

Als u op een door Google getoonde advertentie klikt, wordt een cookie voor conversion tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben slechts een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en dienen niet voor persoonlijke identificatie van de bezoekers van onze website. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgelinkt. Iedere Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Het volgen van de AdWords-klanten met behulp van de geplaatste cookies is niet mogelijk.

De informatie die wordt verkregen met behulp van het conversiecookie, wordt gebruikt voor het samenstellen van conversiestatistieken. In dit verband krijgen wij informatie over het totaalaantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgelinkt naar een pagina met een conversion tracking-tag.

Wij ontvangen geen informatie waarmee bezoekers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. De verwerking is conform artikel 6 lid 1 onder f van de AVG gebaseerd op het gerechtvaardigde belang dat wij hebben bij doelgerichte reclame en analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.

U heeft te allen tijde het recht om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen deze op artikel 6 lid 1 onder f van de AVG gebaseerde verwerking van persoonsgegevens die u betreffen.

U kunt bijv. de opslag van cookies voorkomen door de desbetreffende technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. In dit geval wordt u niet opgenomen in de conversion tracking-statistieken.

Verder kunt u in de instellingen voor reclame bij Google de voor u gepersonaliseerde reclame deactiveren. Een handleiding daarvoor is te vinden op: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

Daarnaast kunt u het gebruik van cookies door derde-aanbieders deactiveren door de deactiveringspagina van het initiatief voor netwerkreclame (Network Advertising Initiative) op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar vastgelegde informatie met betrekking tot een opt-out toe te passen.

Verdere informatie en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://www.google.de/policies/privacy/.

 

10.3     FACEBOOK-PIXEL

Onze website maakt gebruik van 'Facebook-pixel', een dienst van Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (verder 'Facebook' genoemd).

Met behulp van Facebook-pixel is Facebook in staat om onze advertenties op Facebook, zgn. Facebook-ads, uitsluitend te tonen aan Facebook-gebruikers die onze website hebben bezocht, met name bezoekers die belangstelling hebben getoond voor ons online aanbod of bepaalde onderwerpen of producten.

Daarbij biedt Facebook-pixel de mogelijkheid om te controleren of een gebruiker na een klik op onze Facebook-ads is doorgelinkt naar onze website.

Facebook-pixel maakt onder meer gebruik van cookies; dat zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het buffergeheugen van uw webbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd met uw gebruikersaccount, wordt het bezoek aan ons online aanbod geregistreerd in uw gebruikersaccount. De gegevens die over u zijn verzameld, ontvangen wij slechts in geanonimiseerde vorm, en zij geven ons geen inzicht in de identiteit van de gebruikers.

Door Facebook kunnen deze gegevens echter worden gekoppeld aan uw gebruikersaccount bij Facebook. Op het verdere gebruik van uw gegevens door Facebook en de omvang daarvan hebben wij geen invloed. Voor zover ons bekend, ontvangt Facebook de informatie dat u het desbetreffende gedeelte van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt.

Als u beschikt over een gebruikersaccount bij Facebook en een actuele registratie, kan Facebook uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Facebook c.q. niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat uw IP-adres en evt. overige identificatiekenmerken door Facebook worden verkregen en bewaard.

Wij gebruiken Facebook-pixel op onze website uitsluitend voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om voor u relevante en interessante advertenties bij Facebook te tonen en op deze manier ons aanbod te verbeteren en voor u als gebruiker aantrekkelijker te maken, alsmede om hinderlijke advertenties te voorkomen. Daarbij betreft ons gerechtvaardigde belang de verwerking van bovengenoemde gegevens door de desbetreffende derde-aanbieder. Rechtsgrond is artikel 6 lid 1 zin 1 onder f AVG.

Tegen de hierboven beschreven verzameling van gegevens door Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-ads kunt u bezwaar maken.

Op de volgende website van Facebook kunt u instellen welke soorten advertenties op Facebook aan u worden getoond: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Wij wijzen u erop dat deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert.

Daarnaast kunt u cookies die voor reclamedoeleinden dienen en het meten van het bereik van de website, op de volgende websites deactiveren:

http://optout.networkadvertising.org/

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Wij wijzen u erop dat ook deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert.

Bovendien heeft Facebook zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst die is gesloten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, en is overeenkomstig gecertificeerd. Hierdoor is Facebook verplicht zich te houden aan de Europese normen en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming. Nadere informatie is te vinden op de volgende gelinkte website: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Informatie met betrekking tot de derde-aanbieder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Verdere informatie van de derde-aanbieder over de gegevensbescherming is te vinden op de volgende website van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy. Informatie over Facebook-pixel is te vinden op de volgende website van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

11. Gegevensbeveiliging

Omdat de overdracht van informatie via internet helaas nooit 100% veilig is, kunnen wij de veiligheid van de gegevens die via internet naar onze website worden gestuurd niet garanderen.

Wij beveiligen onze website echter door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

Met name worden uw persoonsgegevens bij ons versleuteld overgedragen. Daarbij maken wij gebruik van het coderingssysteem SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

 

12. Contact

U kunt per e-mail of via onze formulieren contact met ons opnemen. In dit geval bewaren wij de door u doorgegeven persoonsgegevens om uw verzoek te behandelen, en in het kader van de afwikkeling daarvan contact met u te kunnen opnemen. Deze gegevens worden door u op vrijwillige basis doorgegeven aan ons. De langs deze weg door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden door ons niet doorgegeven aan derden.

Onze contactgegevens vindt u bovenaan in deze privacyverklaring en in ons impressum.

 

13. Rechten van de betrokkene

Voor zover u geldt als betrokkene in de zin van artikel 4 punt 1 AVG bezit u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van de AVG de volgende rechten. De wettekst van onderstaande rechten is te vinden op:

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.html.

Recht op uitsluitsel en inzage

Onder de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 15 AVG heeft u het recht uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens, en van de verwerkingsverantwoordelijke kosteloos inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die van u worden bewaard en een kopie van deze gegevens te verkrijgen.

Recht op rectificatie

Onder de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 16 AVG heeft u het recht onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht om met inachtneming van de doeleinden van de verwerking vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door middel van het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Recht op gegevenswissing

Onder de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 17 AVG heeft u het recht zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover een van de in artikel 17 AVG vastgelegde voorwaarden van toepassing is, en de verwerking daarvan niet noodzakelijk is.

Recht op beperking van de verwerking

Onder de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 18 AVG heeft u het recht beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de in artikel 18 AVG vastgelegde voorwaarden van toepassing is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Onder de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 20 AVG heeft u het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en heeft u tevens het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd, voor zover de overige voorwaarden van artikel 20 AVG van toepassing zijn.

Recht op intrekking van uw toestemming

U heeft het recht de aan ons gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken te allen tijde voor de toekomst in te trekken. U wordt verzocht uw intrekking aan bovenstaande contactgegevens te richten.

Recht van bezwaar

Onder de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 21 AVG heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens. Indien uw bezwaar voldoet aan de voorwaarden mogen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft, of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

 

14. Doorgifte van uw persoonsgegevens

Doorgifte van uw persoonsgegevens vindt plaats op de wijze zoals hieronder beschreven.

De hosting van de website vindt plaats bij een externe dienstverlener in Duitsland. Daarbij garanderen wij dat de gegevensverwerking uitsluitend plaatsvindt in Duitsland. Dit is noodzakelijk voor de exploitatie van de website alsmede het sluiten en de uitvoering en afwikkeling van de gebruiksovereenkomst, en is ook mogelijk zonder uw toestemming.

Doorgifte vindt bovendien plaats indien wij op grond van wettelijke bepalingen en/of beschikkingen van overheidswege of gerechtelijke beschikkingen gerechtigd of verplicht zijn tot de doorgifte van gegevens. Dit kan met name het verstrekken van informatie ten behoeve van strafvervolging, het voorkomen van gevaren of de uitoefening van intellectuele-eigendomsrechten betreffen.

Indien uw gegevens in de noodzakelijke omvang worden doorgegeven aan dienstverleners, hebben zij slechts toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dit voor het uitvoeren van hun taken noodzakelijk is. Deze dienstverleners zijn verplicht uw persoonsgegevens te behandelen met inachtneming van de geldende gegevensbeschermingswetgeving, met name de AVG.

Met uitzondering van bovenstaande gevallen geven wij uw gegevens in principe niet zonder uw toestemming door aan derden. Wij geven met name geen persoonsgegevens door aan een instantie in een derde land of een internationale organisatie.

 

15. Duur van de opslag van persoonsgegevens

Wat betreft de duur van de opslag geldt dat wij persoonsgegevens wissen zodra de opslag daarvan voor het oorspronkelijke doel niet meer noodzakelijk is, en geen wettelijke bewaartermijnen meer gelden. De wettelijke bewaartermijnen vormen uiteindelijk het criterium voor de definitieve duur van de opslag van persoonsgegevens. Na afloop van de termijn worden de desbetreffende gegevens automatisch gewist. Indien bewaartermijnen gelden wordt de verwerking van de gegevens door middel van blokkering daarvan beperkt.

 

16. Verwijzingen en links

Bij een bezoek aan internetpagina’s waarnaar in het kader van onze website wordt verwezen, kan opnieuw naar bepaalde gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, browsereigenschappen etc. worden gevraagd. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen en de doorgifte van of de omgang met persoonsgegevens door derden.

Externe aanbieders van diensten kunnen afwijkende en eigen bepalingen met betrekking tot de omgang met het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens hanteren. Om deze reden is het raadzaam om, voordat u persoonsgegevens invoert, op de internetpagina’s van derden te kijken hoe zij omgaan met persoonsgegevens.

 

17. Wijziging van de privacyverklaring

Onze website wordt door ons voortdurend verder ontwikkeld, om u een steeds betere dienstverlening te kunnen aanbieden. Wij zullen deze privacyverklaring steeds actueel houden en aanpassen indien en voor zover dit noodzakelijk is.

Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de AVG en de Europese privacyrichtlijn.

 

18. Functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over onze gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Herold Unternehmensberatung GmbH

Dhr. Philipp Herold
Hafenstraße 1a
23568 Lübeck

E-Mail: philipp.herold[at]hub24.de

www.mein-datenschutzbeauftragter.de

Stand: mei 2018

“Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte geldende privacyvoorschriften.”